Marcel2 - lekarze dla zwierząt

Weterynarz

PASZPORTY

 

Wymagania stawiane przez kraje Unii Europejskiej w przypadku wjazdu zwierząt towarzyszących (psów, kotów, fretek) na ich terytorium.

 

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski na terytorium innych krajów Unii Europejskiej
muszą spełniać następujące wymagania:

 

Ogólne zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.)


Psy, koty, fretki
1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą MIKROCZIPU.
Mikroczip musi spełniać następujące wymogi: (zgodnie z załącznikiem Ia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
438/2010 nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (w sprawie wymogów dotyczących zdrowia
zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym) Standardowy system identyfikacji elektronicznej
oznacza pasywne, przeznaczone wyłącznie do odczytu urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej (»transponder«):

a.  zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B;
b.  możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785. Tatuaże (wyraźnie czytelne) są metodą identyfikacji zwierząt,
która akceptowana była do dnia 3 lipca 2011 r. Po tym okresie jedyną, obowiązującą podczas przemieszczania, metodą znakowania psów, kotów i fretek jest oznakowanie mikroczipem.

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko
wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.
Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia.

3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl.

4. W przypadku podróży na terytorium następujących krajów:
WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA, FINLANDIA, MALTA
U psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów).

5. W przypadku przemieszczania zwierząt w celach komercyjnych lub w przypadku przemieszczania zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk – dodatkowo zwierzętom winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.
Więcej na ten temat: http://www.wetgiw.gov.pl/files/4294_ZASADY-HANDLU-PSY-KOTY-FRETKI.pdf

6. PONADTO, W NIEKTÓRYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH, ABY WWÓZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH BYŁ MOŻLIWY - MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE DODATKOWE WYMOGI.
UWAGA! Przed wyjazdem należy upewnić się czy poniższe informacje nie zostały zaktualizowane (wiele z nich pochodzi ze stron  internetowych władz weterynaryjnych kraju docelowego), a dodatkowe wymagania dotyczące przemieszczania zwierząt nie zostały zmienione.

Zwierzętom gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku. Organem właściwym do udzielenia informacji w tej sprawie jest MINISTERSTWO ŚRODOWISKA.
 

Źródło - Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

 Obowiązujące oficjalne nazwy Państw UE:

Królestwo Belgii
Królestwo Danii
Republika Federalna Niemiec
Republika Grecka
Królestwo Hiszpanii
Republika Francuska
Irlandia
Republika Włoska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Królestwo Niderlandów
Republika Austrii
Republika Portugalska
Republika Finlandii
Królestwo Szwecji
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej
Republika Czeska
Republika Estońska
Republika Cypryjska
Republika Łotewska
Republika Litewska
Republika Węgierska
Republika Malty
Rzeczpospolita Polska
Republika Słowenii
Republika Słowacka